EzechiŽl Conclusie

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

 

De boodschap van EzechiŽl was dat Gíd Zijn oordelen, voorzegt in Deuteronomium 27 en 28 uit zou gaan voeren als het volk zich niet bekeert naar Gíd zoals Gíd dat bedoelt heeft. Heilig leven voor Gíd. Dat komt tot uiting in het onderhouden van de Thora met hart en ziel en alles wat in je is. Deut. 6:1-9 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de Eeuwige, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de Eeuwige, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt.  Hoor dan, IsraŽl, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Eeuwige, de Gíd uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig. Hoor, IsraŽl: de Eeuwige is onze Gíd; de Eeuwige  is ťťn! Gij zult de Eeuwige, uw Gíd, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

 

De Thora geeft vorm aan het heilig leven voor Gíd.

 

Omdat het volk zich weigerde te bekeren volgde er een totale ballingschap. Als eerste verdeen, door de zonden van het volk Gíds aanwezigheid, de Shechina, uit de tempel. In feite bleef er toen een lege huls over waar Gíd zelf niet meer was. EzechiŽl voorzegde de verwoesting van de tempel en ook van de 2e tempel die in het jaar 70 na de Gewone Jaartelling is verwoest. De mensen konden de profetieŽn voor waar houden omdat al tijdens het profeteren van EzechiŽl begonnen ze uit te komen.

 

Vervolgens profeteert EzechiŽl ook weer het herstel van het volk, het land en de tempel (Ezech 43-46) waarin Gíd met Zijn Shechina in de te bouwen Tempel weer tussen de mensen zal wonen. De tempeldienst zal weer functioneren als in de dagen van weleer. Ook de tempelinstructies die in de Thora  beschreven staan gelden voor eeuwig. Psalmen 119:152 Van oudsher weet ik uit uw getuigenissen, dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. Psalmen 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

 

Keerpunt is het moment dat het volk IsraŽl zich weer tot Gíd bekeert, naar Hem gaat roepen en weer volgens de Thora van Gíd gaat leven. Gíd zal de situatie zo sturen dat het volk zich tot Hem bekeert. Gíd zal maken dat het volk IsraŽl zijn wil zal doen. Het herstel zal zichtbaar zijn als het volk IsraŽl, Zijn volk, weer in het land IsraŽl zal wonen, handelend in overeenstemming met de Thora, de Tempel weer herbouwd op de berg Zion, waar Gíd als in vroeger dagen zal wonen. Mal. 3: 4  ďDan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Eeuwige aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren. 5  Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Eeuwige der heerscharen. 6  Voorwaar, Ik, de Eeuwige, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. 7 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Eeuwige der heerscharen.Ē

 

Gíds Naam zal worden geheiligd (dat is waar het allemaal om draait) als het volk IsraŽl Gíd totaal dient volgens de Thora (Ezech. 36:20-38). De Eeuwige heeft Zijn Naam verbonden aan het herstel van IsraŽl. De Messias (Ezech. 37:25) zal een instrument zijn om het volk daadwerkelijk terug te leiden in het onderhouden van de Thora. Hij is een instrument in het totaalplan van de Eeuwige, de Gíd van IsraŽl

 

We leven in een bijzondere tijd. We zien dat het volk IsraŽl weer terug komt zoals dat o.a. in EzechiŽl voorzegt wordt en in de Thora beschreven staat. Ook de rest zal op dezelfde manier in vervulling gaan.

 

EzechiŽl hoofdstuk   1 - 3

EzechiŽl hoofdstuk   4 - 6

EzechiŽl hoofdstuk   7 - 9

EzechiŽl hoofdstuk 10 - 11

EzechiŽl hoofdstuk 12 - 13

EzechiŽl hoofdstuk 14 - 15

EzechiŽl hoofdstuk 16 - 17

EzechiŽl hoofdstuk 18 - 20

EzechiŽl hoofdstuk  21 - 22

EzechiŽl hoofdstuk  23 - 24

EzechiŽl hoofdstuk  25 - 26

EzechiŽl hoofdstuk  27 - 28

EzechiŽl hoofdstuk  29 - 30

EzechiŽl hoofdstuk  31 - 32

EzechiŽl hoofdstuk  33 - 34

EzechiŽl hoofdstuk  35 - 36

EzechiŽl hoofdstuk  37 - 38

EzechiŽl hoofdstuk  39 - 40

EzechiŽl hoofdstuk  41 - 42

EzechiŽl hoofdstuk  43 - 44

EzechiŽl hoofdstuk  45 - 46

EzechiŽl hoofdstuk  47 - 48

 

Start ] Omhoog ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021