Beth HaMikdash

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
Español
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

“En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen"  

Ex 25:8

 

"En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn."

Lev. 26:11,12:

 

"want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken"

Jes 56:7b

 

"Elke generatie die niet getuige is van de herbouw van de Beit HaMikdash wordt beschouwd als zijnde

dat ze hem vernietigd heeft."  

Talmoed Yerushalmi Yoma 1:1[4b]

 

"Op de dag dat de Beit  HaMikdash is verwoest, is de Messias geboren"  

Talmoed Bavli Berachot 2:4

 

Als je gelooft dat je kapot kunt maken, geloof dan ook dat je kan herstellen
(Rabbijn Nachman van Breslow)

 

 

 

 

De Beth HaMikdash, dat is de Tempel, in Yerushalayim zal herbouwd worden. De Beth HaMikdash (Tempel) in Yerushalayim moet herbouwd worden. Hij moet herbouwd worden in Yerushalayim op Har HaBait (de Tempelberg). Ook al wachten we daar al bijna 2000 jaar op en zijn we er in ons Joods leven er aan gewend geraakt in een realiteit te leven zonder Tempel en zonder dat wij de mitswes uit kunnen voeren die aan het aanwezig zijn van de Beth HaMikdash (Tempel) verbonden zijn. Het is een opdracht voor nu voor het Joodse volk. Velen volgen naar aanleiding van  een van de toelichtingen van van Rashi dat de tempel uit de hemel moet neerdalen. Rashi leert echter ook, in zijn commetaar op het boek  Ezechiel, en wel bij de beschrijving van de toekomstige Tempel, dat deze afmetingen daar genoemd worden opdat we in staat zijn de Tempel weer te bouwen op het moment dat hij gebouwd moet worden. De Rambam leert dat het bouwen van de Beth HaMikdash een positieve mitswe is net als het bouwen van een Sukka.

 

Het doel van deze pagina en de op deze pagina geplaatste informatie is het bewustzijn aan te wakkeren of aan te scherpen van het belang van (de herbouw van) de Tempel. Als de Tempel herbouwd is zullen wij (als Joodse volk) in staat zijn al de voorschriften in de Thora weer uit te voeren en kan de Shechina van de Eeuwige in volheid komen.

 

Driemaal per dag bidden we: Moge het Uw wil zijn Eeuwige, onze God en God van onze voorouders dat de heilige tempel spoedig in onze dagen herbouwd zal worden en geef ons deel aan Uw tora. Daar willen wij U met ontzag dienen zoals in langvervlogen dagen en in vroegere jaren. Laat dan het offer van Jehoeda en Jeroesjalajim U aangenaam zijn zoals in langvervlogen dagen en in vroegere jaren.

 

 

 

Aanhalingen in de Tenach over de herbouw van de Tempel en de komende Tempeldienst

 

Ezech. 43: 3-8 “En de heerlijkheid van de Eeuwige ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid van de Eeuwige vervulde het huis. Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zeide tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood.”

 

Maleachi 3:4  “Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Eeuwige aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren”

 

Jer. 33:14-22 “Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat Ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat Ik over het huis van Israel en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen, en zo zal men het noemen: De Eeuwige is onze gerechtigheid. Want zo zegt de Eeuwige: Nimmer zal het David ontbreken aan een man, die op de troon van het huis Israëls gezeten is; en de levitische priesters zal het nimmer ontbreken voor mijn aangezicht aan een man die brandoffers offert, spijsoffers ontsteekt en slachtoffers brengt al de dagen. Het woord van de Eeuwige kwam tot Jeremia: Zo zegt de Eeuwige: Indien gij mijn verbond aangaande de dag en de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht David verbroken worden, dat hij geen zoon meer hebben zal, die koning is op zijn troon, en met de Levieten, de priesters, mijn dienaren. Zoals het heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik maken het nageslacht van mijn knecht David, en de Levieten, die Mij dienen.”

 

Jes. 56:1-8  “Zo zegt de Eeuwige: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.  Laat dan de vreemdeling die zich bij de Eeuwige aansloot, niet zeggen: De Eeuwige zal mij zeker afzonderen van zijn volk; …. En de vreemdelingen die zich bij de Eeuwige aansloten om Hem te dienen, en om de naam van de Eeuwige lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Eeuwige, de Here, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.”

 

Zach 14:16, 17 "Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Eeuwige der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Eeuwige der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen,"

 

Psalm 78:68,69 “Maar Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die Hij liefheeft; Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste bergen, als de aarde, die Hij voor altoos grondvestte.”

 

Psalmen 132:14 “Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.”

 

Leviticus 26:12  “maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn”

 

 

 

 

Video fragment m.b.t. de Beth HaMikdash

 

Interview met Rabbi Richmond van het Tempel Instituut

 

 

Van Toda't Bet HaMikdash

Presentatie van deze organisatie die er naar streeft het bewustzijn aan te wakkeren van het belang en de noodzaak van de Tempel voor het Joodse volk vandaag

 

 

Jerusalem: The Building Of The Third Temple
Uitleg over de voorbereidingen van de te bouwen Derde Tempel die getroffen worden door het Tempel Instituut in Jeruzalem, een organisatie die zich inzet voor de herbouw van de Tempel.

 

Building Of The Third Temple in Jerusalem
Reportage van de CBN over de bouw van de Derde Tempel

 

Jerusalem Temple 3D Model
Presentatie over de 3e Tempel

 

 

The Time to Rebuild the Jewish Temple in Upon Us!
Rabbijn Richmond verteld erover

 

 

Documentary of Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement

Documentaire van de Tempelberg Getrouwen beweging over de herbouwen Tempel met veel verwijzingen naar de profetieën

 

 

 

 

 

 

 

Linken van sites mbt Beth Hamikdash

 

The Temple  Institute

Een organisatie die met de voorbereidingen bezig is voor de tempeldienst van de te bouwen 3e Tempel. Veel informatie. Je kunt er zelfs geld doneren in een fonds dat speciaal is opgezet voor de te bouwen tempel

http://www.templeinstitute.org

 

 

The Third Temple

Site over de te bouwen 3e Tempel.

http://www.thirdtemple.com

 

 

 

 

The Templemount Faithful

Een organisatie die er naar streeft dat de Tempel weer op de tempelberg gebouwd zal worden

http://www.templemountfaithful.org

 

Hamikdash.com

Informatiecentrum in de Oude Stad over de 3e Tempel  "Our purpose is to arouse the hearts of the people and awaken the will and the desire to build the Third Beit HaMikdash - the Holy Third Temple - speedily in our days, for nothing stands in the way of a determined will.".

http://www.hamikdash.com/Introenglish.htm

 

Darka Shel Torah

Site met veel informatie en onderwerpen rond de te bouwen 3e Tempel.

http://www.hameir.org/temple/read_an_excerpt_for_reclaiming_t.htm

http://www.hameir.org/dst/

 

 

The Temple Mount Archaeological Destruction

Site over de vernielingen die op archeologisch gebied op de Tempel berg zijn aangebracht om de geschiedenis te ontkennen.

http://www.har-habayt.org/

 

Toda't Bet HaMikdash

Een organisatie die er naar streeft het bewustzijn aan te wakkeren van het belang en de noodzaak van de Tempel voor het Joodse volk vandaag

http://www.mikdash.biz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021