Shalom Center

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

                                                                                                                                  

Shalom Center at Facebook     Shalom Center at Youtube  Shalom Center at Vimeo  Shalom Center at Twitter

 

 

 

 

 

Welcome at the site of Shalom Center. Shalom Center, your connection with Israel !!! A connection to take a look  in this amazing land but also to have a look into the Jewish world here in the Judean hills. We organize tours, lectures and lessons trough and about Israel and the Jewish world and give you a look into unique places in the land and give you a look into the Jewish world. Its a unique way of building bridges with the nations around us and for lost or hidden souls from the nation of Israel its a great way to reconnect. For (day) tours in Israel click here.  We now through 'Susya Tourism' also offer an Amazing Shabbath or Jewish festival experience in Susya in the Hevron Hills; Shabbath in Susya.

 

We already welcomed visitors; tourists and students from the Netherlands, Belgium, England, Scotland, Northern Ireland, Ireland, Iceland, Germany, Sweden, France, Swiss, Austria, Malta, Serbia, Slovenia, U.S.A., Canada, Honduras, Ecuador, Argentina, Australia, New Zealand, South Africa, India, China, South Korea, Japan, Philippines, Thailand and Indonesia. We showed them unique places in the land, brought them in contact with the local population and gave lectures and lessons about the land, the Jewish faith and the political situation here.

 

At this site we have articles about some aspects of the Jewish faith and views. You also are most welcome to visit us, tour with us or join one of our lectures or study programs at the Jewish activity Center in Har Hevron Susya or to visit one of our activities in the Netherlands and Belgium. We also help finding volunteer work for those who want to support Israel in that way.

 

 

 

 

 

Welkom op de site van Shalom Center. Shalom Center jouw connectie met IsraŽl !!!  Een connectie om een kijkje te nemen in het prachtige land IsraŽl maar ook in de Joodse wereld hier in de heuvels van Judea.  We verzorgen hier vanuit de Hevron heuvels lezingen, tours en nemen je mee naar unieke plaatsen in ons mooie land IsraŽl en in laten je de Joodse wereld van dichtbij zien. Het is een unieke manier van bruggen bouwen met de mensen uit de volken om ons heen en voor verloren of verborgen zielen van het volk IsraŽl is het een geweldige manier om opnieuw de verbinding te maken. Voor (dag)tochten in IsraŽl klik hier. Via 'Susya Toerism' kunnen we nu ook een onvergetelijke Shabbath of Joodse feestdag ervaring hier in Susya in de Zuidelijke Hevron Heuvels aanbieden met Shabbath in Susya.

 

Inmiddels zagen we bezoekers van diverse achtergronden; Joden, Christenen, Noachieten, Messiasbelijdende gelovigen maar ook andere geÔnteresseerden in ons leven hier in Judea; journalisten en 'vredesactivisten'. Ze kwamen uit (naast IsraŽl) Nederland, BelgiŽ, Zuid Afrika, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, ItaliŽ, Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Malta, SloveniŽ, ServiŽ, Verenigde Staten van Amerika, Canada, Ecuador, Honduras, ArgentiniŽ, AustraliŽ, Nieuw Zeeland, India, China, Zuid Korea, Filippijnen, Thailand en IndonesiŽ.  We lieten hen unieke plaatsen zien, brachten hen in contact met de plaatselijke bevolking en gaven lessen over het land, over het Joodse geloof en de politieke situatie.

 

Op deze site laten we wat zien van Joodse wereld en van IsraŽl. Verder vindt je hier ook informatie over hoe je, je vandaag solidair op kunt stellen met IsraŽl en verbonden kan zijn met IsraŽl bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. U bent welkom hier op ons Joods activiteiten en leer centrum maar ook bij onze activiteiten die wij verzorgen in Nederland en BelgiŽ om iets te leren en of te beleven van het Jodendom.

 

 

 

 

 

 

Ahora tambiťn en EspaŮol !!!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want de Eeuwige zal Zich over Ya'akov ontfermen en nog zal Hij IsraŽl verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Ya'akov... (Jes.14:1)                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

 

 

Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de Eeuwige, uw God, u verdreven heeft, En gij keert terug tot de Eeuwige, uw God, en luistert naar zijn stem overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, Dan zal de Eeuwige, uw God, tot uw gevangenen terug keren en Zich over u erbarmen, en zal Hij u weer verzamelen uit al de volken, waarheen de Eeuwige, uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verstootenen aan het einde des hemels, van daar zal de Eeuwige, uw God, u verzamelen en van daar zal Hij u nemen. De Eeuwige, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het in bezit nemen; Hij zal het u wel doen gaan en u vermeerderen nog meer, dan uw vaderen en de Eeuwige, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, om de Eeuwige, uw God, te beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leven moogt. En de Eeuwige, uw God, zal al deze vervloekings-eeden doen komen op uw vijanden en uw haters, die u vervolgd hebben. Gij echter zult weer luisteren naar de stem van de Eeuwige en zult volbrengen al zijn geboden, die ik u heden gebied. De Eeuwige, uw God, zal u den meerdere doen worden in al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem ten goede, want de Eeuwige zal weer over u verheugen, u ten goede, gelijk Hij Zich over uw vaderen verheugde, Wanneer gij namelijk naar de stem van de Eeuwige, uw God, luisteren zult om Zijn geboden en Zijn wetten in acht te nemen, welke in dit boek der leer geschreven zijn; indien gij u tot de Eeuwige, uw God, terugkeren zult met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te wonderbaarlijk voor u noch te ver af. Het is niet in de hemel, dat gij zoudt zeggen: Wie zal voor ons ten hemel opklimmen en het voor ons nemen, om het ons te doen horen, dat wij het volbrengen?Ē Ook is het niet aan de overzijde der zee, dat gij zeggen zoudt: Wie zal voor ons naar de overzijde der zee overtrekken en het voor ons nemen, om het ons te doen horen, dat wij het volbrengen? Maar zeer nabij u is dit woord; in uw mond en in uw hart is het, om het te volbrengen. (Deut. 30:1-14)

 

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Eeuwige gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de Eeuwige opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.  Hef uw ogen op en zie rondom:  zij allen verzamelen zich, komen tot u;  uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen.  (Jesaja 60: 1-5)

 

 

 

 

 

En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de Eeuwige op de heilige berg te Jeruzalem (Jes 27:13) De bazuin wordt nu geblazen....                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

[ Start ] English ] עברית ] EspaŮol ] Wie zijn wij? ] Activiteiten ] Shabbath in Susya ] Thora ] Tenach ] Emuna ] Mitswot ] Het Joodse vragertje ] Messias ] Beth HaMikdash ] Joods denken ] Jodendom ] Kabbalah ] ISRAEL ] Zionisme ] Aliyah ] Gebeden ] Zmirot ] Citaten ] Links ] Noachidisch ] Lectuur ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021