Tenach

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

 

 

Hier vindt u een aantal links naar pagina's op deze site van relatief eenvoudige lessen van uit de Thora / Tenach (Oude Testament). Studiemateriaal voor het bestuderen van onder de boeken EzechiŽl en Jeremia. Verder onderwerpen als de Messias (ben David) en Bekering en Vergeving volgens de Tenach, Zionisme, IsraŽl, Eretz IsraŽl en de Bijbelse feesten.

 

Als je open en oprecht de Thora en Tenach leest kan dat tot grote veranderingen in je denken leiden. Het is belangrijk om te willen lezen wat er staat en bedoeld wordt. Ook moet je in zekere mate durven. Als je niet wil veranderen of over de waarheid nadenken kan je er beter niet aan beginnen. Als je wel durft zal je er samen met HaShem, de G'd van IsraŽl er zeker uitkomen en is het een vreugde de waarheid van HaShem steeds dieper te leren kennen. Wanneer er iemand is die ontzag heeft voor de Eeuwige, dan wijst Hij hem de weg die hij kiezen moet Ps 25:12.

 

 

De Thora; en de 613 instructies

Studie over De mondelinge Thora

Studies over boek EzechiŽl

Studies over boek Jeremia

Studies over boek Hosea

Historisch overzicht van de profeten

Studies over de Messias (ben David)

Studie over Emuna en Bitachon, Geloof en Vertrouwen volgens de Tenach

Studie over bekering en vergeving volgens de Tenach

Studie over Zionisme

Aanhalingen over het volk IsraŽl in de Tenach

Aan halingen over het land IsraŽl en de stad Jeruzalem in de Tenach

 

 

 

De Thora

 

De Thora (in het Nederlands) verdeeld in de wekelijkse parasha's (gedeelten) met eenvoudige en korte uitleg en verder tips voor diepgaandere studie d.m.v. Joodse sites.

uNaar de Thora Pagina

 

 

Pagina met o.a. de 613 instructies opgesomd. Het onderhouden van de Thora is de manier om je liefde voor G'd te uiten. Een manier die Hijzelf heeft aangegeven.

uNaar de Mitzwot Pagina

 

 

 

De Mondelinge Thora

Naast de geschreven Thora (de vijf boeken van Mozes) bestaat er ook een mondelinge thora. Eigenlijk is het een onlosmakelijk deel van de geschreven Thora. Beide zijn tegelijk door Gíd op de Sinai aan Mozes is gegeven.

 

De mondelinge Thora bevat geen nieuwe geboden die niet in de geschreven Thora staan. Het is alleen de uitleg hoe de geboden in de geschreven Thora precies uitgevoerd moeten worden. Als er bijvoorbeeld in de geschreven Thora staat dat je op Shabbat niet mag werken, legt de mondelinge Thora uit wat er onder werk wordt verstaan en wat niet. Of bijvoorbeeld hoe precies slachting van dieren plaats moet vinden. In deze studie wordt ingegaan op teksten in de Tenach die verwijzen naar de zogenoemde Mondelinge Thora om te zien dat het een onlosmakelijk onderdeel van de geschreven Thora. Deze studie is speciaal geschikt voor mensen met een Christelijke achtergrond.

uNaar de "De mondelinge Thora"  Pagina

 

 

 

EzechiŽl

Klik hier voor de bijbelstudie over het bijbelboek "Ezechiel"Gíds beloften voor IsraŽl zullen in vervulling gaan in als het volk zich totaal bekeert tot HaShem door te gaan leven in overeenstemming met de Thora (Ezech. 36:20-38). De Eeuwige heeft Zijn Naam verbonden aan het herstel van IsraŽl. Als dat herstel er is zien we de realiteit van het 'Nieuwe Verbond'. De Messias (Ezech. 37:25) zal het volk daadwerkelijk terugleiden in de wegen van de Thora en zal de vijanden van Gíd en van Zijn instellingen onderwerpen en/of vernietigen. De tempel zal herbouwd worden en de Eeuwige zal door Zijn volk gediend worden zoals HaShem dat had bedoeld.

We leven in een bijzondere tijd. We zien dat het volk IsraŽl weer terug komt zoals dat o.a. in EzechiŽl voorzegt wordt en in de Thora beschreven staat. Ook de rest zal op dezelfde manier in vervulling gaan.

uNaar de Studie-aantekeningen EzechiŽl Pagina

 

 

 

 

Jeremia

De boodschap van Jeremia is (evenals van EzechiŽl) dat Gíd Zijn oordelen, voorzegt in Deuteronomium 27 en 28 uit gaat voeren als het volk zich niet bekeert naar Gíd zoals Gíd dat bedoelt heeft. Dat is leven in overeenstemming met de Thora.

 

Omdat het volk zich weigert te bekeren zal er een totale ballingschap volgen.

 

Maar Jeremia profeteert ook weer over het herstel van het volk, het land en de tempel. God zal denken aan Zijn Verbond. Het volk IsraŽl heeft het wel verbroken maar Gíd van Zijn kant niet. Gíd sluit Zijn verbond als het ware opnieuw (Jer.31) met IsraŽl met als uiteindelijke resultaat dat het volk IsraŽl in het land IsraŽl volledig volgens de Thora zal leven, compleet met Tempeldienst.

 

Keerpunt is het moment dat het volk IsraŽl zich weer tot Gíd bekeert (Jeremia 31: 19  Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen; ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen), en de ongerechtigheden van hun vaderen gedragen hebben (zie ook Klaagliederen van Jeremia 5: 7 Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun ongerechtigheden). Gíd zal de situatie zo sturen dat het volk zich tot Hem zal bekeren.

 

We zien nu dat het volk IsraŽl weer terug komt naar het land IsraŽl en dat er een terugkeer is naar de Thora. Ook de rest van wat Gíd heeft beloofd zal op dezelfde manier in vervulling gaan.

 

uNaar de Studie aantekeningen Jeremia  Pagina

 

 

Hosea

Hosea was de grootste profeet in zijn tijd. Hij was een tijdgenoot, onder andere van Jesaja en profeteerde voor Jeremia en EzechiŽl. De boodschap van Hosea is (evenals van de andere profeten) dat Gíd Zijn oordelen, voorzegt over het 10-stammenrijk en over het 2-stammenrijk uit gaat voeren als het volk zich niet bekeert. Omdat het volk zich weigert te bekeren zullen er 2 ballingschappen volgen. Hosea moet de ongehoorzaamheid van het volk uitbeelden door een overspelige vrouw te trouwen. Daar krijgt hij kinderen bij die profetische namen krijgen die iets vertellen over de oordelen die volgen bij volhardende ongehoorzaamheid en zondigheid maar ook weer over het herstel.

 

Hosea profeteert over het herstel (dat zal komen) op het moment dat zij weer terugkeren naar God.  Door 'emuna' (geloof/vertrouwen) zal het volk zich weer verbinden met HaShem en door 'emuna' zullen ze HaShem echt leren kennen en de Thora-instructies goed opvolgen. Zonder 'emuna' is het onmogelijk God te kennen. Verder zal het 2-stammenrijk en het 10 stammenrijk zal weer tezamen tot ťťn volk worden met ťťn koning. God zal gedenken aan Zijn Verbond wat Hij met Avraham heeft gesloten.

 

uNaar de Studie aantekeningen Hosea  Pagina

 

 

 

 

 

Historisch overzicht

Historisch overzicht van 853-445 voor de gewone jaartelling (vGJ): AssyriŽ, BabyloniŽ en het Medisch-Perzische Rijk.De tijd waarin de profeten leefden.

uNaar de Historisch overzicht Profeten  Pagina

 

 

 

 

 

 

De Messias (ben David)

Zowel in het Jodendom als in het christendom heeft men, gebaseerd op de Tenach (ook wel bekend als het Oude Testament) een bepaald ĎMessiasbeeldí wat enorm verschillend kan zijn.

 

Laatst zijn we met een groep gelovigen (met onderling verschillende overtuigingen) begonnen om met elkaar een studie te doen naar het beeld van de Messias zoals dat geschetst wordt in de Tenach. Daarbij gaven en geven we de volle ruimte aan Gíd dat Hij, door Zijn Geest ons openbaring geeft. Hij zal dat zeker doen want we stellen ons vertrouwen op Hem alleen.

 

In deze studie bekijken we de lijst met teksten waarin de Messias (Ben David) in de Tenach duidelijk als Messias wordt benoemd en beschreven. Zo komen tot een bijbelse profielschets van de Messias.

uNaar de "Messias ben David"  Pagina

 

 

 

 

 

 

Emuna en Bitachon, Geloof en Vertrouwen volgens de Tenach

 

Geloof en Vertrouwen volgens de Tenach. Wat houdt geloven in? Het is niet, zoals het Christendom het uitlegt, geloof in (de offerdood van) de Messias. Het is het geloven dat de God van Israel, de enige echte en ware God is en dat alles van Hem komt en dat Hij alles ten goede laat gebeuren.

uNaar de Emuna en Bitachon, Geloof en Vertrouwen volgens de Tenach Pagina

 

 

 

 

Bekering, vergeving volgens de Tenach

Bekering en vergeving volgens de Tenach. De weg die de Bijbel aangeeft om tot vergeving van zonden te komen is ítesjoevaí.  Dat is terugkeren naar Gíd en je bekeren van je zonden en het goede gaan doen. Als je op Hem vertrouwt zal Hij je leiden in de Ďrechte padení. Deze studie is speciaal geschikt voor mensen met een Christelijke achtergrond daar dit voor deze groep een van de belangrijkste thema's is.

uNaar de Bekering en vergeving volgens de Tenach Pagina

 

 

 

 

Zionisme

Les over de oorsprong van het Zionisme in de Thora / Tenach, het Zionisme gebaseerd op de Thora los van het steunen van een seculier Zionistische regering in Israel. Bekeken wordt dat het Zionistische verlangen op zich voorkomt uit de Thora.

uNaar de "Zionisme"  Pagina

 

 

 

 

 

IsraŽl

IsraŽl is het blijft het uitgekozen volk.  Jes. 51: 16 "Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt, Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk.". De Naam van de Eeuwige wordt geheiligd als de beloften voor IsraŽl vervuld worden. Een opsomming van teksten uit de Tenach m.b.t. het land IsraŽl.

uNaar de "IsraŽl" studie.

 

 

 

 

Jeruzalem = Jeruzalem

Een opsomming van teksten in de Tenach over Jeruzalem of (berg) Sion verwijzen in de eerste plaats niet naar de gelovigen, maar naar de fysieke stad Jeruzalem c.q. de berg Sion (waar de tempel heeft gestaan en dus weer komt te staan) (of evt. de bewoners van de stad)!!!. Jeruzalem is de naam van de stad en Sion is de berg (tempelberg) waar de Tempel (en een gedeelte van de stad) op ligt.

uNaar de "Jerusalem" studie

 

 

 

 

 

 

Start ] EzechiŽl ] Jeremia ] Hosea ] Historisch overzicht ] Bekering en vergeving ] Mondelinge Thora ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021