Jeremia

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
Espaol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

Naar de Bijbelstudies

 

Introductie

De profeet Jeremia profeteert tussen de jaren 625 en 580 voor de Gewone Jaartelling in Isral. (zie het historisch overzicht van de tijd waarin de profeten leefden).

 

De naam van Jeremia betekend: De Eeuwige grondvest. Jeremia is de zoon van een priester genaamd Hilkia. Hij is rond 650 geboren in Anathoth (7 km. Ten noordoosten van Jeruzalem). Jeremia is in opdracht van Gd ongetrouwd gebleven (16:2). Jeremia profeteerde over de naderende ondergang van Jeruzalem. Hij is twee keer gevangen gezet vanwege zijn oordeelsprofetie. De eerste keer is hij uit een put bevrijd door de Moorman Ebed-Melech.

Na de verwoesting van Jeruzalem (586) wordt de profeet op bevel van Nebukadnezar vrijgelaten. Na een korte tijd wordt hij door de overgebleven Joden ontvoerd naar Egypte, waarheen ze vluchten uit vrees voor Nebukadnezars wraak na de moord op diens stadhouder in Juda. Volgens de overleveringen is Jeremia door zijn volksgenoten in Egypte gestenigd, toen hij heb bestrafte vanwege hun afgoderij (580).

 

Jeremia maakte de volgende koningen mee:

Josia, een godvrezende koning die sneuvelt in de slag bij Meggiddo, als hij Farao Necho tegen wil houden. Zijn zoon Joahaz, diens broer Jojakim en diens 18 jarige zoon Jojachin, die samen met Ezechiel in 597 wordt weggevoerd naar Babel.

Tenslotte maakt Jeremia Zedekia nog mee.

 

De lijn van het boek Jeremia:

De boodschap van Jeremia is (evenals van Ezechil) dat Gd Zijn oordelen, voorzegt in Deuteronomium 27 en 28 uit gaat voeren als het volk zich niet bekeert naar Gd zoals Gd dat bedoelt heeft. Dat is leven in overeenstemming met de Thora. Deut. 6:1-9 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de Eeuwige, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de Eeuwige, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt.  Hoor dan, Isral, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Eeuwige, de Gd uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig. Hoor, Isral: de Eeuwige is onze Gd; de Eeuwige  is n! Gij zult de Eeuwige, uw Gd, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Omdat het volk zich weigert te bekeren zal er een totale ballingschap volgen.

Maar Jeremia profeteert ook weer over het herstel van het volk, het land en de tempel. God zal denken aan Zijn Verbond. Het volk Isral heeft het wel verbroken maar Gd van Zijn kant niet. Gd sluit Zijn verbond als het ware opnieuw (Jer.31) met Isral met als uiteindelijke resultaat dat het volk Isral in het land Isral volledig volgens de Thora zal leven, compleet met Tempeldienst.

Keerpunt is het moment dat het volk Isral zich weer tot Gd bekeert (Jeremia 31: 19  Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen; ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen), en de ongerechtigheden van hun vaderen gedragen hebben (zie ook Klaagliederen van Jeremia 5: 7 Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun ongerechtigheden). Gd zal de situatie zo sturen dat het volk zich tot Hem bekeert.

We leven in een bijzondere tijd. We zien dat het volk Isral weer terug komt naar het land Isral en dat er een terugkeer is naar de Thora. Ook de rest van wat Gd heeft beloofd zal op dezelfde manier in vervulling gaan.

We hebben nu de hoofdstukken 1 t/m 38 gepubliceerd. Met name het gedeelte t/m/ hoofdstuk 33 is profetisch (en dan vooral de hoofdstukken 31-33). Deze beschrijven de situatie in de toekomst. Veel zegen bij de bestudering.

 

 

De Bijbelstudies

Jeremia 1-2

Jeremia 3-4

Jeremia 5-6

Jeremia 7-8

Jeremia 9-10

Jeremia 11-12

Jeremia 13-14

Jeremia 15-16

Jeremia 17-18

Jeremia 19-20

Jeremia 21-22

Jeremia 23-24

Jeremia 25-26

Jeremia 27-28

Jeremia 29-30

Jeremia 31-32

Jeremia 33-34

Jeremia 35-36

Jeremia 37-38

 

 

 

Start ] Omhoog ] Jeremia 1-2 ] Jeremia 11-12 ] Jeremia 21-22 ] Jeremia 31-32 ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021