Jeremia 11-12

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
Espaol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

11:1 Het woord, dat van de Eeuwige tot Jeremia kwam: 2  Hoor de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en zeg tot hen: 3  Zo zegt de Eeuwige, de Gd van Isral: Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond, 4  dat Ik aan uw vaderen geboden heb ten dage dat Ik hen uit het land Egypte, de ijzeroven, leidde met de woorden: Hoort naar mijn stem en doet naar alles wat Ik u gebied, dan zult gij Mij tot een volk en zal Ik u tot een Gd zijn, 5  opdat Ik de eed bevestige, die Ik aan uw vaderen gezworen heb, dat Ik hun een land, vloeiende van melk en honig, zou geven, gelijk zij heden hebben. Toen antwoordde ik en zeide: Amen, Eeuwige. 6  Daarop zeide de Eeuwige tot mij: Predik al deze woorden in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem en zeg: Hoort de woorden van dit verbond en doet ze. 7  Want nadrukkelijk heb Ik uw vaderen betuigd ten dage dat Ik hen uit het land Egypte voerde tot op deze dag, vroeg en laat: Hoort naar mijn stem. 8  Maar zij hoorden niet, noch neigden hun oor, doch zij wandelden allen in de verstoktheid van hun boos hart: dus bracht Ik over hen al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden had te houden, maar dat zij niet hebben gehouden. 9  Verder zeide de Eeuwige tot mij: Er wordt een samenzwering gevonden onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. 10  Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die weigerden naar mijn woorden te horen, en zij zijn andere goden achternagelopen om die te dienen; het huis van Isral en het huis van Juda hebben het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten had, verbroken. 11 Daarom, zo zegt de Eeuwige: Zie, Ik breng over hen rampspoed, waaraan zij niet zullen kunnen ontkomen; als zij dan tot Mij schreeuwen, zal Ik naar hen niet horen. 12  De steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem zullen gaan schreeuwen tot de goden voor welke zij offers ontstoken hebben; doch redding zullen die hun niet brengen ten tijde van hun rampspoed. 13  Want even talrijk als uw steden zijn uw goden, o Juda; even talrijk als de straten van Jeruzalem de altaren die gij voor de schandgod hebt opgericht, altaren om voor de Baal offers te ontsteken. 14  Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, want Ik luister niet, wanneer zij tot Mij zullen roepen om hun rampspoed. 15  Wat heeft mijn geliefde in mijn huis te maken terwijl ze, haar groten, hun goddeloze daad doen? en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. 16  Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Eeuwige u genoemd; onder geluid van groot gedruis heeft een vuur zijn loof aangestoken en zijn zijn takken verbroken. 17  Ja, de Eeuwige der heerscharen, die u heeft geplant, heeft u met rampspoed bedreigd wegens het kwaad, dat het huis van Isral en het huis van Juda bedreven hebben, om Mij te krenken door voor de Baal offers te ontsteken. 18 De Eeuwige nu heeft het mij doen weten en zo bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien! 19  Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde! 20  Maar, Eeuwige der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld! 21  Daarom zegt de Eeuwige aldus van de mannen van Anatot, die u naar het leven staan en zeggen: Profeteer niet in de naam van de Eeuwige, of gij sterft door onze hand. 22  Daarom zegt de Eeuwige der heerscharen aldus: Zie, Ik zal bezoeking over hen doen; de jonge mannen zullen sterven door het zwaard, hun zonen en dochters zullen sterven door de honger, 23  niemand van hen zal overblijven; want Ik zal onheil brengen over de mannen van Anatot in het jaar van hun bezoeking. 12:1 Het recht hebt Gij aan uw zijde, Eeuwige, als ik met U zou twisten; toch wil ik over rechtszaken met U spreken: Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig, en zijn zonder zorg allen die zich trouweloos gedragen? 2  Gij hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten; zij wassen, ook zetten zij vrucht. Nabij zijt Gij in hun mond, maar ver van hun binnenste. 3  Gij, o Eeuwige, kent mij toch, Gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens U. Ruk hen weg als slachtschapen en wijd hen voor de dag der slachting. 4  Hoelang moet het land kwijnen en het gewas van het gehele veld verdorren? Om de boosheid van hen die er wonen, is vee en gevogelte verdwenen, want zij zeggen: Hij zal ons einde niet zien. 5  Als gij met voetgangers loopt, maken zij u moede; hoe zult gij dan een wedloop beginnen met paarden? In een vredig land voelt gij u niet veilig; hoe zult gij het dan maken in de pronk van de Jordaan? 6  Want zelfs uw broeders en het huis uws vaders, zelfs zij zijn trouweloos jegens u, zelfs zij roepen u luidkeels na; vertrouw hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken. 7 Ik heb mijn huis verlaten, mijn erfdeel verworpen; Ik heb mijn zielsgeliefde gegeven in de greep van haar vijanden. 8  Mijn erfdeel was Mij geworden als een leeuw in het woud, het had tegen Mij gebruld; daarom ben Ik het gaan haten. 9  Een bontgevederde vogel was Mij mijn erfdeel; de roofvogels komen er van alle kanten op af. Gaat heen, verzamelt al het gedierte des velds, doet het komen om te eten! 10  Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest, mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot een woeste steppe, 11  zij hebben hem tot een woestenij gemaakt; treurig, verwoest ligt hij voor Mij, verwoest is het gehele land; niemand echter neemt het ter harte. 12  Op alle kale heuvels in de woestijn zijn verwoesters gekomen, want het zwaard van de Eeuwige verslindt van het ene einde van het land tot het andere, niemand heeft vrede. 13  Zij hebben tarwe gezaaid, maar doornen gemaaid, zij hebben zich afgetobd zonder enige bate. Ja, staat beschaamd over de opbrengst die gij hebt verkregen ten gevolge van de brandende toorn van de Eeuwige. 14 Zo zegt de Eeuwige: Aangaande al de boze naburen, die losslaan op het erfdeel, dat Ik aan mijn volk, aan Isral, ten erfdeel gegeven heb: zie, Ik ruk hen weg van hun bodem, en het huis van Juda ruk Ik weg uit hun midden. 15  En nadat Ik hen heb weggerukt, zal Ik Mij weder over hen erbarmen en hen terugbrengen, een ieder naar zijn erfdeel en een ieder naar zijn land, 16  en als zij zich dan geheel gewennen aan de wegen van mijn volk, zodat zij zweren bij mijn naam: Zo waar de Eeuwige leeft!, gelijk zij mijn volk eraan gewend hebben te zweren bij de Baal, dan zullen zij samen met van mijn volk gebouwd worden. 17  Maar als zij geen gehoor geven, dan zal Ik dat volk geheel en al uitrukken en verdelgen, luidt het woord van de Eeuwige.

 

 

Eruit gelicht:

 

-         Hoor de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en zeg tot hen: Zo zegt de Eeuwige, de Gd van Isral: Vervloekt zij de man die niet hoort naar de woorden van dit verbond (11:2,3). Verwijst naar Deut. 27:26 Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

 

-         Hoort naar mijn stem en doet naar alles wat Ik u gebied, dan zult gij Mij tot een volk en zal Ik u tot een Gd zijn (11:4) Zie Exodus 19:5  Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. . Lev. 18:3 Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, 4  dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt;..11  En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben,12  maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een Gd zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.13  Ik ben de Eeuwige, uw Gd, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan., Jeremia 30:22  Dan zult gij Mij tot een volk zijn en zal Ik u tot een Gd zijn, Jeremia 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Isral sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van de Eeuwige: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een Gd zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn., Ezechiel 11:20 opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een Gd zijn. en Zacharia 13:9  Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Eeuwige  is mijn Gd. Het zijn van een volk van Gd komt tot uiting door het doen van Zijn geboden, de Thora. Dat geldt ook voor de toekomst.

 

-         opdat Ik de eed bevestige, die Ik aan uw vaderen gezworen heb, dat Ik hun een land, vloeiende van melk en honig, zou geven, gelijk zij heden hebben (11:5) Zie o.a. Deuteronomium 6:3  Hoor dan, Isral, en onderhoud ze naarstig, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Eeuwige, de Gd uwer vaderen, u heeft toegezegd, in een land, vloeiende van melk en honig. Leviticus 20:24  Maar tot u zeide Ik: gij zult hun land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de Eeuwige, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd.

 

-         dus bracht Ik over hen al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden had te houden, maar dat zij niet hebben gehouden (11:8). Omdat de Joden tegen Gd zondigden moest Hij de voorzegde oordelen over hen laten komen.

 

-         Verder zeide de Eeuwige tot mij: Er wordt een samenzwering gevonden onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem (11:9). Nadat het volk ten tijde van Josia tot berouw was gekomen waren ze nu meer afvallig geworden. 2 Kon 23:30b-32 Daarop nam het volk des lands Joachaz, de zoon van Josia; zij zalfden hem en maakten hem koning in de plaats van zijn vader. Joachaz was drientwintig jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden te Jeruzalem. Zijn moeder heette Chamutal; zij was een dochter van Jirmeja uit Libna. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Eeuwige, geheel zoals zijn vaderen gedaan hadden.

 

-         Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen (11:10). De ongerechtigheden van de generaties van de koningen Amon, Manasse en Achaz.

 

-         De steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem zullen gaan schreeuwen tot de goden voor welke zij offers ontstoken hebben (11:12). De krachteloosheid van de afgoden wordt gezien daar waar er beroep op hen wordt gedaan.

 

-         Gij nu, bid niet voor dit volk (14:14). Het wordt uitgesproken op een moment dat ze zich nog steeds kunnen bekeren om zo dit oordeel af te wenden.

 

-         en het heilige vlees van u geweken is? (11:15b). De besnijdenis werd zelfs niet meer uitgevoerd. Daarnaast  dat het heilige offervlees (als er geofferd werd met oprechtheid) er niet meer was omdat ze de afgoden offerden.

 

-         Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Eeuwige u genoemd (11:16) Isral wordt een olijf genoemd. Als olijven geperst worden komt er olijfolie uit. Olijfolie werd gebruikt om de menorah te laten branden. Het licht van Gds aanwezigheid.Ex. 27:20 Gij zult de Isralieten,  dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. 

 

-         Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden (11:19) De profeet Jeremia wist niet dat hij in levensgevaar was omdat zijn stadsgenoten hem wilden doden omdat hij hen bestrafte.

 

-         mannen van Anatot, die u naar het leven staan (11:21). Jeremia woonde in Anatot. Zijn buren hoorden hem regelmatig spreken. Zij wilden het niet horen omdat hij ook hen waarschuwde.

 

-         niemand van hen zal overblijven; want Ik zal onheil brengen over de mannen van Anatot in het jaar van hun bezoeking (11:23).Is gebeurt in het 19e jaar van Nebukanessar. Uiteindelijk hebben de mannen van Anatot toch berouw gekregen en hebben zich bekeerd. Dat resulteerde in de terugkeer van 128 man (Ezra 2:23)

 

-         Gij hebt hen geplant (12:2) Zie ook Jes.40: 24  nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.

 

-         Hoelang moet het land kwijnen en het gewas van het gehele veld verdorren? (12:4). De goddeloosheid resulteerde in een gebrek aan regen op het land.

 

-         Als gij met voetgangers loopt, maken zij u moede; hoe zult gij dan een wedloop beginnen met paarden? (12:5). In de vergelijking zijn de voetgangers de inwoners van Anatot. De paarden zijn dan de edelen en de leiders van het volk in Jeruzalem.

 

-         Mijn erfdeel was Mij geworden als een leeuw in het woud, het had tegen Mij gebruld (12:8). Een leeuw is een dier die extra gratie heeft gekregen. Daarom doet het bij God meer pijn als de leeuw zich tegen Gd keert

 

-         Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest, mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot een woeste steppe (12:10). Beeld van de koningen. 

 

-         Maar nadat Ik hen heb weggerukt, zal Ik Mij weder over hen erbarmen en hen terugbrengen, een ieder naar zijn erfdeel en een ieder naar zijn land, (12:15). Ook nu weer geeft Gd belofte van herstel en terugkeer als het volk weer volgens de Thora gaat leven.

 

-         Aangaande al de boze naburen, die losslaan op het erfdeel, dat Ik aan mijn volk, aan Isral, ten erfdeel gegeven heb: zie, Ik ruk hen weg van hun bodem, en het huis van Juda ruk Ik weg uit hun midden (12:16). Ook de buurlanden gaan vanwege zonden in ballingschap. Herstel volgt ook voor hen als zijn zich bekeren.

 

Start ] Omhoog ] Jeremia 13-14 ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021