Historisch overzicht

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

Historisch overzicht van 853-445 voor de gewone jaartelling (vGJ):
AssyriŽ, BabyloniŽ en het Medisch-Perzische Rijk.

853

12 koningen (incl. Achav) houden de Assyriers tegen bij de slag van Karkar

796

Assyrie overwint Damascus

740

Roeping van de profeet Jesaja.

IsraŽl wordt onderdrukt door Assyriers.

Koning Pekach (IsraŽl) en Rezin (Syrie) samen tegen Assur.

Koning Achaz (Juda) weigert mee te doen. Daarna keren zij zich tegen Achaz.

Achaz zoekt steun bij TiglatPilezer (tegen advies van Jesaja, zie 2 Kon. 16:7)

734

Tiglath Pilezer verwoest de westelijke rand van Israel tot aan Egypte. Hij neemt heel zuid-Galilea in tot de vlakt van Jizreel. Pekach wordt vermoord door ene Hosea, die vazalkoning wordt van AssyriŽ (belasting betalen 2 Kon. 17:3)

730

10 Stammenrijk in tweeŽn gedeeld: noord-oost is provincie van Assur.

Zuiden betaalt belasting aan Assyrie.

Megiddo herbouwd tot bestuurlijk centrum van het noorden.

725

Hosea vraagt nu Egypte te helpen tegen Assur. Er komt een nieuwe aanval.

Assyrie (Salmanasser) belegert Samaria en neemt Hosea gevangen.
Na 3 jaar wordt Samaria ingenomen (2 Kon. 17:5-6)

722

Samaria ingenomen. Deportatie naar AssyriŽ (gemixt)

Andere vreemde volken worden in Noordrijk geplant. Mengen zich met de overgebleven joden en vormen de Samaritanen.

720

Volgende veldtocht door Saron II. Hij veroverde het westen tot aan Rafiah.

Daar lag het Egyptische leger en kwam hij niet verder.

 

 

705

Hizkia koning van Juda. Sargon II sterft.

Daarom wil Hizkia in opstand komen. De Kusieten (Ethiopie) en Egypte beloven hem steun. Filistea geeft beperkte steun. Eerst versterkt Hizkia zijn steden en legt hij onder andere de Siloamtunnel aan. Daarna komen ze in opstand tegen Assyrie

701

Sanherib valt de regio binnen en trekt door naar het zuiden. Plundert 46 steden in West Juda (waaronder Lachis). Assyrie rukt op tot Jeruzalem. Het leger wordt door de Engel van de Eeuwige  gedecimeerd (185000 doden) en Sanherib trekt terug. Toch moet Hizkia een grote belastingsom betalen.

 

 

626-612

Babel verslaat Assyrie!

Babyloniers worden ook wel ChaldeeŽn genoemd (nakomelingen van Chesed, zoon van Nachor, broer van Abraham).

625

Nabopolassar (ChaldeeŽr) wordt koning van Babel.

Hij verovert straks Nineve. Zijn zoon is Nebukadnezar II.

622

De godvrezende koning Josia (8 jaar toen hij koning werd) vindt op 26 jarige leeftijd de Thora terug in de tempel! (2 Kron. 22:3)

612

Nineve (de hoofdstad van Assyrie) valt. Babel wordt de nieuwe bedreiging.

Egypte bang voor Babel en helpt Assyrie. Samen trekken ze op naar Karchemis.

605

Egypte (Farao Necho) en Assyrie verslagen bij Karchemis.

Jojakim van Juda betaalt in het vervolg belasting aan Nebukadnezar van Babel.

605

Nebukadnezar verslaat Egypte bij Karkemis.

SyriŽ en Israel komen onder Babylonische overheersing

601

Babel vecht opnieuw met Egypte om de macht.

Egypte stookt Juda op om in opstand te komen.
Het gevolg is dat koning Jojakim geen belasting meer betaalt.

598

Daarom valt Nebukadnessar Juda binnen. Jojakim sterft (over de muur gegooid?)

597

1e deportatie

Koning Jojachin geeft zich over. Hij wordt naar Babel gebracht.

Ook mannen als EzechiŽl en DaniŽl worden meegevoerd

EzechiŽl: zoon van priester Buzi (tien jaar voor de val van Jeruzalem weggevoerd)

Velen zaten bij de rivier Kebar (o.a. Ezechiel) ze leefden in Tel-Aviv aan de rivier.

De omstandigheden waren redelijk goed. Mochten bij elkaar blijven en boerengemeenschap opbouwen.

 

Zedekia wordt vazalkoning. Jeremia adviseert niet in opstand te komen (27:1-15)

595-593

Het gist in Jeruzalem. Een valse profeet Hananja (Jer. 28) wakkert de opstand aan. In 593 laait het verzet weer op. Edom, Moav, Ammon, Tyrus en Sidon komen naar Jeruzalem (Jer. 27:3) om een revolte op touw te zetten. Volgens Hananja zou binnen 2 jaar alles weer goed zijn.  Jeremia gaat hier tegenin. Daarom zien ze hem als verrader. Zedekia luistert dan naar Jeremia, dan weer naar anderen.

589

Zedekia komt toch in opstand. Babel komt met een leger. Het volk hoopt op Egypte, maar Jeremia zegt dat ze daar niets van hoeven te verwachten en dat ze zich moeten overgeven. Als landverrader wordt hij dan in de put gegooid. (37:13-38:4).

587
586

Jeruzalem wordt belegerd (10 Tevet 3336) door Nebukadneza, 30 maanden lang. 

 

(9e Tammuz werden de muren doorbroken. 9e Av de Heilige Tempel verwoest.)Zedekia vlucht stiekem uit Jeruzalem, maar wordt gepakt.

Zedekiaís zonen vermoord voor zijn ogen; daarna worden ogen uitgestoken en naar Babel gevoerd. Jeruzalem wordt totaal verwoest en daarbij worden nog meer mensen weggevoerd naar Babel.

2e deportatie
Na de verwoesting van Jeruzalem (586) wordt de profeet op bevel van Nebukadnezar vrijgelaten. Na een korte tijd wordt hij door de overgebleven Joden ontvoerd naar Egypte, waarheen ze vluchten uit vrees voor Nebukadnezars wraak na de moord op diens stadhouder in Juda.

582/581

3e deportatie naar Babel (Jer. 52:30)
Nebukadnezar wordt waanzinnig (Dan. 4:23-33)

580

Volgens de overleveringen is Jeremia door zijn volksgenoten in Egypte gestenigd, toen hij heb bestrafte vanwege hun afgoderij.

Balling
schap

Er zijn drie wegvoeringen geweest. De bovenlaag van de bevolking en de intellectuelen zaten aan de rivier Kebar in Tel Aviv (terug op de plaats waar Avraham vandaan kwam). Ze ontwikkelden een zelfstandig leven. Ezechiel treed ook in deze tijd op. Ze komen op shabbat samen en reciteren het Shma Israel. Er wordt gebeden, voorgelezen uit de Tora en de profeten en de zegen wordt uitgesproken. In deze tijd wordt ook de Tenach samengesteld.

612-539

Het Babylonische rijk duurde slechts kort. Na de dood van Nebudkadnezar ging het snel bergafwaarts. Nabonidus liet het regeren vooral over aan zijn zoon Belsazar. De Mediers onder leiding van Cyrus (Kores) vielen Babel binnen. Nabonidus liet daarvoor alle afgodsbeelden naar Babel komen, om te zorgen dat de goden hem zouden helpen, maar in oktober 539 viel de stad, net zoals Daniel had voorzegd.

539

De Perzische koning Cyrus neemt Babel in. Belsazar wordt vermoord.

Begin Medisch-Perzische rijk.

530

Terugkeer ballingen onder leiding van Zerubbabel.

Dit waren de meest vurigen, enthousiast.

De 2e en 3e terugkeer vindt een eeuw later plaats onder leiding van Ezra/Nechemia.

520

Haggai en Zacharia berispen de mensen dat ze zich geen zorgen moeten maken om huisvesting, voedsel en vijanden. Het gaat erom dat de Tempel herbouwd wordt!

516

Tempel voltooid. In maart 515 de tempel ingewijd.

458

Ezra komt naar Jeruzalem om de Torah te herstellen.

445

Nechemia wordt gouverneur

 

 

Tijdlijn van de profeten.   Klik hier voor een vergroting.

 

 

Profeten:

Jesaja            740-690                     722 val van het Noordrijk

Jeremia         625-580                     586 val van Jeruzalem

EzechiŽl         590-570                     586 val van Jeruzalem

 

Jeremia (625-580 geprofeteerd)

Zijn naam betekend: ĎDe Eeuwige grondvestí. Jeremia is de zoon van een priester Hilkia. Hij is rond 650 geboren in Anathoth (7 km. Ten noordoosten van Jeruzalem). Jeremia is in opdracht van Gíd ongetrouwd gebleven (16:2). Jeremia profeteerde over de naderende ondergang van Jeruzalem. Hij is twee keer gevangen gezet vanwege zijn oordeelsprofetie. De eerste keer is hij uit een put bevrijd door de Moorman Ebed-Melech.

Na de verwoesting van Jeruzalem (586) wordt de profeet op bevel van Nebukadnezar vrijgelaten. Na een korte tijd wordt hij door de overgebleven Joden ontvoerd naar Egypte, waarheen ze vluchten uit vrees voor Nebukadnezars wraak na de moord op diens stadhouder in Juda. Volgens de overleveringen is Jeremia door zijn volksgenoten in Egypte gestenigd, toen hij heb bestrafte vanwege hun afgoderij (580).

 

Jeremia maakte de volgende koningen mee:

Josia, een godvrezende koning die sneuvelt in de slag bij Meggiddo, als hij Farao Necho tegen wil houden. Zijn zoon Joahaz, diens broer Jojakim en diens 18 jarige zoon Jojachin, die samen met Ezechiel in 597 wordt weggevoerd naar Babel.

Tenslotte maakt Jeremia Zedekia nog mee.

 

 Studie aantekeningen Jeremia

 

 

Ezechiel (590-570 geprofeteerd)

Ook hij is zoon van een priester genaamd Buzi. In 597 is hij weggevoerd door Nebukadnezar samen met Jojachin. Daar woont hij in Tel-Aviv aan de rivier de Kebar (een groot kanaal, dat bij Babel de Eufraat verlaat en boven Nippur bij Uruk weer in een rivier stroomt). Daar krijgt hij het bericht van de ondergang van Jeruzalem. Waarschijnlijk is hij rond 623 geboren. Hij is getrouwd, maar verliest zijn vrouw in 586, het jaar van de val van Jeruzalem. Hij heeft tenminste 20 jaar in Babel geprofeteerd. Hij is dus een jongere tijdgenoot van de in Jeruzalem profeterende Jeremia. 

 

Studie aantekeningen EzechiŽl

 

 

 

 

 

Start ] Omhoog ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021