Nr31 - Be-Har

  UP-DATE'S -- Hier vindt U de recente wijzigingen, toevoegingen en actuele publicaties

 

 

 

 

 

Start
Omhoog
English
עברית
EspaŮol
Wie zijn wij?
Activiteiten
Shabbath in Susya
Thora
Tenach
Emuna
Mitswot
Het Joodse vragertje
Messias
Beth HaMikdash
Joods denken
Jodendom
Kabbalah
ISRAEL
Zionisme
Aliyah
Gebeden
Zmirot
Citaten
Links
Noachidisch
Lectuur

 

 

 

Thora-gedeelte Be-Har

Be-Har, Lev 25:1-26:, Haftarah: Jer 32:6-27

 

Lev. 25:1-26:2 1 En de Eeuwige sprak tot Mozes op de berg Sinai:  2  Spreek tot de IsraŽlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt , dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de Eeuwige.  3  Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien , en de opbrengst daarvan inzamelen,  4 maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor de Eeuwige: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien.  5 Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen; het zal een jaar van rust voor het land zijn.  6  De sabbatopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn: u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u vertoeven.  7  Ook voor uw vee en voor het gedierte, dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot voedsel zijn.  8 Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen , zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn.  9  Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land.  10  Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren.  11  Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen.  12  Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt.  13  In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen.  14  Wanneer gij iets aan uw volksgenoot verkoopt of iets van hem koopt, dan zal de een de ander niet benadelen.   15  Rekening houdend met de jaren na een jubeljaar, zult gij het van uw volksgenoot kopen ; rekening houdend met de oogstjaren zal hij het u verkopen.  16  Bij een groter aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding hoger stellen; bij een geringer aantal jaren zult gij de koopsom naar verhouding lager stellen: want het getal der oogsten verkoopt hij u.  17  Gij zult elkander niet benadelen, maar voor uw God vrezen, want Ik ben de Eeuwige , uw God.  18  Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen; dan zult gij veilig wonen in het land.   19  En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.  20  Wanneer gij zegt: wat zullen wij in het zevende jaar eten, zie, wij mogen niet zaaien noch onze oogst inhalen,  21  dan zal Ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geve voor drie jaren.  22  In het achtste jaar zult gij zaaien,  maar van de vorige oogst eten, tot het negende jaar; totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij van de vorige eten.  23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.  24  In het gehele land, dat gij in bezit hebt,  zult gij lossing voor het land toestaan.  25  Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen.  26  Wanneer iemand geen losser heeft , maar zijn vermogen wordt toereikend,  zodat hij verwerft, wat hij voor lossing nodig heeft,  27  dan zal hij de jaren sinds de verkoop in rekening brengen, en wat nog overblijft de man terugbetalen aan wie hij het verkocht heeft , opdat hij zijn bezitting terugkrijgt.  28  Maar indien hij niet verwerft wat nodig is, om hem terug te betalen, dan blijft wat hij verkocht heeft, in het bezit van hem die het gekocht heeft, tot het jubeljaar: maar in het jubeljaar zal het vrijkomen, en hij zal zijn bezitting terugkrijgen.  29  Wanneer iemand een woonhuis verkoopt in een ommuurde stad, dan zal het recht van lossing duren tot er een jaar na de verkoop verstreken is; een jaar zal het recht van lossing duren.  30  Maar indien het niet gelost is, voordat een vol jaar verstreken is, dan komt dat huis, dat in een ommuurde stad stond, voorgoed aan hem die het gekocht heeft , in zijn geslacht: in het jubeljaar zal het niet vrijkomen.  31  De huizen echter in de dorpen, waar geen muur om is, zullen bij het akkerland gerekend worden, daarvoor zal wel recht van lossing zijn en in het jubeljaar zullen zij vrijkomen.  32  En aangaande de steden der Levieten, de huizen der steden, die zij in bezit hebben; de Levieten zullen een altoosdurend recht van lossing hebben.  33  Als iemand van de Levieten het inlost , dan zal het verkochte huis, in de stad van zijn bezit, in het jubeljaar vrijkomen;  want de huizen van de steden der Levieten zijn hun bezit in het midden van de IsraŽlieten.  34  En het weideland bij hun steden zal niet verkocht worden, want dat is hun altoosdurend bezit. 35  Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem (vreemdeling en bijwoner) ondersteunen,  opdat hij bij u in het leven blijve.  36  Gij zult geen rente of winst van hem nemen, maar gij zult voor uw God vrezen , opdat uw broeder bij u in het leven blijve.  37  Gij zult hem uw geld niet op rente geven noch uw voedsel tegen winst.   38  Ik ben de Eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, om u het land Kanaan te geven, opdat Ik u tot een God zou zijn. 39 Wanneer uw broeder verarmt bij u en zich aan u verkoopt, dan zult gij hem geen slavenarbeid laten verrichten.  40  Als een dagloner, als een bijwoner zal hij bij u zijn; tot het jubeljaar zal hij bij u arbeiden. 41  Dan zal hij van u weggaan, hij met zijn kinderen, en naar zijn geslacht terugkeren en hij zal het bezit zijner vaderen terugkrijgen.  42  Want zij zijn mijn knechten, die Ik uit het land Egypte heb geleid: zij zullen niet verkocht worden, zoals men een slaaf verkoopt.  43  Gij zult niet met hardheid over hem heersen , maar gij zult voor uw God vrezen.  44  Doch uw slaaf of slavin, die gij houdt , zullen zijn uit de volken rondom u;  uit hen zult gij een slaaf of slavin kopen.  45  Ook uit de kinderen der bijwoners die bij u vertoeven, uit hen zult gij ze kopen en uit hun geslacht, dat bij u is,  dat zij in uw land hebben voortgebracht, en zij zullen uw bezit zijn;  46  gij zult hen aan uw kinderen na u tot een erfenis geven, zodat zij in hun bezit overgaan;  voor altoos zult gij hen in dienst houden, maar over uw broeders, de IsraŽlieten, zult gij niet , de een over de ander, met hardheid heersen.  47  Wanneer het vermogen van een vreemdeling of bijwoner bij u toeneemt, en uw broeder bij hem verarmt en zich aan die vreemdeling of bijwoner bij u, of aan iemand die uit een geslacht van vreemdelingen afkomstig is, verkoopt,  48  dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft,  recht van lossing hebben: een van zijn broeders mag hem loskopen;  49  of zijn oom of de zoon van zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag hem loskopen, of,  als zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zich zelf loskopen.  50  Dan zal hij samen met zijn koper een berekening maken van het jaar af, dat hij zich aan hem verkocht, tot het jubeljaar , en de prijs van zijn verkoop zal zich richten naar het aantal jaren; op de wijze van een dagloner zal hij bij hem zijn.  51  Indien het nog vele jaren zijn, zal hij dienovereenkomstig zijn losgeld terugbetalen van het geld, waarvoor hij was gekocht.  52  Indien er weinige jaren overblijven tot het jubeljaar, dan zal hij met hem een berekening maken; overeenkomstig die jaren zal hij zijn losgeld terugbetalen.  53  Zo zal hij als een dagloner van jaar tot jaar bij hem zijn; deze zal bij u niet met hardheid over hem heersen.  54  Maar indien hij op deze wijze niet gelost wordt, dan komt hij in het jubeljaar vrij, hij met zijn kinderen.  55  Want de IsraŽlieten zijn Mij tot knechten : mijn knechten zijn zij, die Ik uit het land Egypte heb geleid; Ik ben de Eeuwige, uw God.  26:1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Eeuwige, uw God.  2  Mijn sabbatten zult gij houden en mijn heiligdom ontzien, Ik ben de Eeuwige. 

 

Jer. 32:6-27 6 Jeremia dan zeide: Het woord van de Eeuwige kwam tot mij: 7 Zie, Chanamel, de zoon van uw oom Sallum, komt tot u met het voorstel: Koop gij mijn akker die in Anatot ligt, want gij hebt het recht van lossing tot de koop. 8 En Chanamel, de zoon van mijn oom, kwam naar het woord van de Eeuwige tot mij in de gevangenhof en zeide tot mij: Koop toch mijn akker die in Anatot, in het gebied van Benjamin ligt, want gij hebt het recht van bezit en gij hebt de lossing, koop gij hem. Toen wist ik, dat dit het woord van de Eeuwige was. 9 Dus kocht ik van Chanamel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot ligt, en ik wilde hem het geld, zeventien zilveren sikkelen, afwegen. 10 Dus schreef ik een koopbrief, zette mijn zegel erop, liet die door getuigen bekrachtigen en woog het geld op een weegschaal af. 11 Daarna nam ik de koopbrief, zowel die, die verzegeld was naar het voorschrift en de wettelijke bepalingen, als de open brief, 12 en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machseja, in tegenwoordigheid van Chanamel, de zoon van mijn oom, de getuigen die de koopbrief ondertekend hadden, en al de Judeeers die zich in de gevangenhof bevonden. 13 Toen gaf ik Baruch in hun tegenwoordigheid deze opdracht: 14 Zo zegt de Eeuwige der heerscharen, de God van IsraŽl: Neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en leg ze in een aarden vat, opdat zij lange tijd bewaard blijven; 15 want zo zegt de Eeuwige der heerscharen, de God van IsraŽl: Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. 16 Toen bad ik tot de Eeuwige, nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had: 17 Ach, Adonai de Eeuwige, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, 18 die aan duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God, wiens naam is Eeuwige der heerscharen, 19 groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen; 20 die tekenen en wonderen gedaan hebt in het land Egypte tot op deze dag, zowel in IsraŽl als onder de mensen, en Uzelf een naam hebt gemaakt, gelijk heden blijkt; 21 die uw volk IsraŽl uit het land Egypte geleid hebt door tekenen en wonderen met een sterke hand, een uitgestrekte arm en grote verschrikking;

 

 

 

Een paar gedachten

 

> Ook het land heeft zijn Shabbat. Ieder 7e jaar mag het land niet bebouwt of de gewassen als bomen en wijnstokken bewerkt worden. (25:2)

> Ieder 50e jaar jubeljaar. Ieder krijgt zijn door God gegeven landsbezit weer tot zijn of haar beschikking (wat iemand bijv. door schuld was kwijtgeraakt).(25:10)

> Als je iets verkoopt aan je mede-bewoner van IsraŽl mag je hem niet benadelen als je hem (tijdelijk) je stuk land verkoopt. (25:14)

> Als je luistert naar de stem van God woon je veilig en heb je genoeg te eten (in het land IsraŽl) (25:18,19)

> Aanhouden van shabbats jaar was een beproeving om te vertrouwen op God. God maakt dat vertrouwen niet beschaamd (25:21,22)

> Het land IsraŽl is van God. Hij heeft het aan IsraŽl als bewoning gegeven. (25:23)

> Leef met God als middelpunt en doel in je leven (26:2)

 

 

 

Links voor bestudering van het  Thoragedeelte:

 

Nederlands:

http://www.joodsleven.nl/

http://www.nik.nl (onder Over Jodendom, Parasje van de week)

http://bethhamidrash.org/online/parashat-hashavua/

 

Engels:

http://ravkooktorah.org/

http://www.machonmeir.net/

http://www.torah.org/learning/torahportion.php3

http://www.chabad.org/parshah/default.asp

http://www.shemayisrael.co.il/parsha/eylevine/Archives.htm

http://israelvisit.co.il/top/previous.shtml

 

 

 

Start ] Omhoog ] Nr32 - Be-Hukkotai ] [ Inhoud ]

Voor vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@shalom-center.org
Laatst bijgewerkt: 29 november 2021